Informacje dla pacjentów

 • Przewodnik dla pacjenta szpitalnego
 • Przewodnik pacjenta ambulatoryjnego

Przewodnik dla Pacjenta szpitalnego

Witamy Państwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi – jednostce posiadającej:

 • status szpitala akredytowanego
 • certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001, 27001 w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych
 • certyfikat „Szpital bez bólu”
 • wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali – Bezpieczny Szpital

Dyrektor

 

Rodo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1  im. Norberta Barlickiego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@barlicki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, prawnej, informatycznej, rozliczeniowej związanej z ubezpieczeniem społecznym;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu w Szpitalu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia  – 30 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 01, Infolinia 606-950-000, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl), w przypadku gdy uzna Pani/Pan że Szpital jako Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO;

8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych  jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Łódź, 25.05.2018r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Pielęgniarka Naczelna – mgr Ewa Sychniak-Kozłowska

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00,

w budynku administracji na I piętrze w pokoju nr 104

kontakt tel. (42) 677 69 08

Prawa i obowiązki pacjentów.

Załącznik (PDF / 800kb)

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

WYCIĄG – stan prawny na dzień 4.05.2019 r.

Art.  26.  [Udostępnianie dokumentacji medycznej]

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. 17 Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.

2a.  18  W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

2b.  19  W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej,
o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

2c.  20  W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2a albo 2b, sąd bada:

1) interes uczestników postępowania;

2) rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem;

3) wolę zmarłego pacjenta;

4) okoliczności wyrażenia sprzeciwu.

 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) 21  organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

2b) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

2c) 22  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515);

2d) 23  Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447);

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

3a.  Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.

3b.  Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.

 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. 24 Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Art.  27.  [Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej]

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka
w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;

2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;

3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;

4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;

5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;

6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

Art.  28.  [Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej]

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)
  i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).

2a.  25  Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

2b.  26  Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

 1. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
 2. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej *

Czas obowiązywania – od 01.11.2019 r. do odwołania

(stan prawny na dzień 28.10.2019 r. )

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r., poz. 2069)

—————————————————————————————————————–

Art. 26  – Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – katalog podmiotów uprawnionych do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej

Art. 27 i 28  – Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja   medyczna  może   być   udostępniona   pacjentowi, jego przedstawicielowi  ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub osobie bliskiej (na zasadach wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) zależnie  od wniosku w poniższy sposób:

 •  do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo
 • w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć (w obecności wyznaczonego pracownika podmiotu leczniczego)
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii, wydruków
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie dokumentacji – bez zbędnej zwłoki

 Kancelaria Szpitala:

 1. realizacja indywidualnych wniosków pacjentów /ich przedstawicieli/ osób upoważnionych przez pacjenta, osób bliskich  – dotyczy hospitalizacji
 1. realizacja wniosków składanych do jednostki przez sądy, prokuraturę, zakłady ubezpieczeń, organy rentowe i inne podmioty określone w art. 26 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dotyczy całości dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej generowanej w jednostce

 Centralna Rejestracja – dedykowane stanowisko

 1. realizacja indywidualnych wniosków pacjentów/ich przedstawicieli/ osób upoważnionych przez pacjenta, osób bliskich – dotyczy dokumentacji z leczenia w poradniach specjalistycznych i POZ

  Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej*:

Maksymalna wysokość opłat za:

1) ‚ jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002

2) ‚ jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007

3) ‚ udostępnienie dokumentacji medycznej ma informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej polskiej „Monitor Polski” na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Wysokość opłat (01.03.2020 r. – 31.0.2020 r.):

a) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,73 zł

b) za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,34 zł

c) za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych – 1,94 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie

2) w związku z postępowaniem przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

 

* Aktualne ceny dostępne w punktach rozpatrywania wniosków o udostępnienie dokumentacji.

 

 

Godziny wydawania posiłków w oddziałach:

śniadanie 7.30 - 8.45
obiad 12.50 - 13.50
kolacja 16.30 - 17.30

Cisza nocna:

Obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00.

Magazyn odzieży

Magazyn odzieży chorych (korytarz w podziemiach pod Izbą Przyjęć) czynny:
pon. - pt. 7.30 - 14.30, soboty 8.00 - 12.00.

Przyjmowane lekarstwa

Jeśli przyjmujecie Państwo jakieś leki, koniecznie poinformujcie o tym lekarza prowadzącego. Nie należy zażywać leków, suplementów diety ani witamin przebywając w Oddziale, bez zalecenia lekarskiego.

Informacje o stanie zdrowia

Informacji Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez pacjenta w złożonym przez niego przy przyjęciu do szpitala oświadczeniu, udziela osoba wykonująca zawód medyczny. Informacje udzielane są tylko i wyłącznie osobiście w oddziałach. Nie udzielamy informacji telefonicznej o stanie zdrowia.

Odwiedziny

Szpital zapewnia możliwość codziennych odwiedzin Pacjentów przebywających w oddziałach zgodnie z Regulaminem Oddziału. Osoby odwiedzające zobowiązane są przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Oddziału.

Telefon

Możecie Państwo korzystać z telefonu komórkowego pod warunkami niezakłócania pracy urządzeń medycznych i korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla innych. Pacjenci mają możliwość korzystania z telefonu bezprzewodowego po uzgodnieniu z personelem medycznym.

Internet

Internet bezprzewodowy, bezpłatny, dostępny w obiekcie Szpitala. Nazwa punktu dostępowego - Hot Spot USK1.

Produkty spożywcze

Wszystkie produkty spożywcze przynoszone przez bliskich należy skonsultować z lekarzem czy nie kolidują one z dietą, planowanymi badaniami lub zabiegami. Nie należy przechowywać w sali chorych produktów o intensywnym zapachu. W przypadku, gdy posiadacie Państwo produkty łatwo psujące się możecie Państwo skorzystać z lodówki na oddziale - postępujcie Państwo zgodnie z zasadami umieszczonymi na lodówce.

Wartościowe przedmioty

Jeśli posiadacie Państwo ze sobą przedmioty wartościowe prosimy pamiętać, że są one przynoszone na własną odpowiedzialność, a personel naszej placówki nie odpowiada za nie. Przed pójściem na zabieg bądź badanie możecie Państwo oddać do pielęgniarki oddziałowej protezę zębową, sprzęt ortopedyczny, okulary itp.

Segregacja odpadów

W Szpitalu obowiązuje segregacja odpadów (kolor czerwony - odpady zawierające materiał biologiczny, np. krew, ślinę, mocz, kał itp.; niebieski/czarny - odpady komunalne).

Zakaz palenia

Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Prawa pacjenta

Pełnomocnik Praw Pacjenta w Szpitalu dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 104, tel. wew. 908. W Szpitalu działa Zespół Etyczny, do którego można zwracać się z problemami natury etycznej za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych. Prawa pacjenta - tekst dostępny na tablicach informacyjnych w oddziałach.

“Ankiety satysfakcji pacjenta”

Formularze dostępne w miejscach usytuowania skrzynek na ankiety oraz na każdym oddziale na tablicy informacyjnej.

Wypis ze szpitala

Na koniec pobytu w szpitalu otrzymacie Państwo kartę informacyjną, która zawierać będzie najważniejsze kwestie dotyczące Państwa leczenia - dalsze wskazówki lekarskie, wskazówki pielęgnacyjne dotyczące samoopieki bądź opieki oraz wskazówki dietetyczne.

Koszty pobytu na wniosek pacjenta

Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu ponosi koszty pobytu od terminu ustalonego na wniosek Kierownika Oddziału zatwierdzonego przez Dyrektora.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podczas pobytu w oddziale Pacjent ma prawo wglądu do wyników badań i dokumentacji medycznej w oryginale w obecności lekarza w pokoju lekarskim, z możliwością sporządzania notatek i zdjęć. Pacjent ma również prawo uzyskać kopie swojej dokumentacji medycznej (za każdą stronę kserokopii pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem) - w tym celu Pacjent może złożyć odpowiedni wniosek w Kancelarii szpitala. Szczegółowe informacje na tablicy w Oddziale.

Na terenie szpitala można korzystać z:

Płatnych usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Cennik usług i procedur dostępny w Izbie Przyjęć, Oddziałach, Kancelarii Szpitala, Dziale Monitorowania świadczeń Zdrowotnych oraz Punkcie Pobierania materiału do badania oraz w Zakładzie Radiologii.

Kawiarni/restauracji

Płatne posiłki (na miejscu lub na wynos) - hol główny szpitala (poniedziałek - piątek godz.7.00 - 17.00, sobota - niedziela 7.00 - 13.00, tel. wew. 854).

Biblioteki

Korytarz w podziemiach Szpitala, tel. wew. 850, czynna pon. - pt. w godzinach 9.00 - 15.00. Wizyty w oddziałach: pon., śr., pt. godz. 11.00 - 14.00.

Kiosku prasowo-książkowego

Hol główny Szpitala (parter), poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00.

Szatni dla osób odwiedzających (bezpłatna)

Czynna codziennie w godz. 7.30 - 18.30 (przy wejściu głównym do Szpitala).

Podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Budynek Główny Szpitala - wejście od ul. Kopcińskiego 22, Izba Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne, Zakład Radiologii, budynek administracji - Stacja Dializ, możliwość poruszania się we wszystkich budynkach za pomocą wind.

Mszy Świętej

W kaplicy szpitalnej - niedziele i święta, godzina 9.00 (hol główny szpitala - parter). Obchód Ks. Kapelana z Komunią świętą w dni powszednie od godz. 6.30, w niedziele i święta po Mszy świętej. W nagłych wypadkach wzywać: Ks. Kapelana tel. (0-42) 678 35 22, tel. kom. 662 714 750. Wykaz parafii w pobliżu szpitala dostępny na tablicy informacyjnej w oddziałach.

Ogrodu wewnętrznego

Miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla Pacjentów i odwiedzających.

W okolicy szpitala:

Urząd Pocztowy Łódź 31

Narutowicza 91 A - 50 metrów od budynku Szpitala.

Bankomat

Róg Narutowicza i Kopcińskiego EURONET, TESCO - Kopcińskiego 31 - PKO B.P. - 50 metrów od budynku Szpitala.

Hotel

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne UŁ, 90 - 232 Łódź, Kopcińskiego 16/18, tel. (042) 635 54 90, 635 54 60 - 100 metrów od budynku Szpitala.

Parking bezpłatny

Kopcińskiego 8; Kopcińskiego 16/18; Kopcińskiego 22 przed wejściem głównym; Tesco Kopcińskiego 31; Parking strzeżony płatny: na terenie Szpitala - wjazd od ul. Kopcińskiego 22, Narutowicza 100; Kopcińskiego 13/19..

Postój taksówek

Kopcińskiego 31 - 100 metrów od budynku Szpitala. Zamawianie bezpośrednio pod numerami radio-taxi.

Przewodnik dla Pacjenta ambulatoryjnego

PRZEWODNIK DLA PACJENTA zgłaszającego się do poradni lub do szpitala.

1. Przewodnik dla pacjenta ambulatoryjnego.

Wejście do Centralnej  Rejestracji znajduje się od ulicy Narutowicza 96.

W celu zapisania się do POZ dla dzieci lub dorosłych należy złożyć deklarację:

 1. Deklaracja wyboru lekarza
 2. Deklaracja wyboru pielęgniarki
 3. Deklaracji wyboru położnej

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Pacjent może rejestrować się do lekarza POZ i specjalisty:

 1. osobiście w Rejestracji / Centralnej Rejestracji
 2. telefonicznie do lekarza POZ – 42 678 11 79
 3. telefonicznie do lekarza okulisty – 42 291 95 45
 4. telefonicznie do lekarza specjalisty poprzez call center – 42 291 95 95
 5. telefonicznie do lekarza rehabilitacji lub fizjoterapeuty – 42 677 69 34
 6. telefonicznie do lekarza w Poradni Pulmonologii i Alergologii dla Dzieci – 42 677 69 61
 7. za pośrednictwem osób trzecich
 8. przez e-rejestracje
 9. oraz do Zakładu Radiologii – 42 677 66 51

Niezbędne dokumenty przy rejestracji w poradni:

 • skierowanie do lekarza specjalisty – jeśli jest to wizyta pierwszorazowa lub minął rok od ostatniej odbytej wizyty (skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa oraz dentysty),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) – w celu weryfikacji uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną. Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego PESEL, przychodząc z nim do lekarza, należy podać w rejestracji swój PESEL.
 • W wypadku braku pozytywnego zweryfikowania przez system uprawnienia do świadczeń Pacjent może je potwierdzić poprzez:
  – przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia, legitymacja, zaświadczenie, decyzja, odcinek emerytury lub renty)
  – złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń otrzymanego w rejestracji
  i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń bez skierowania – link:

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7452-osoby-uprawnione-do-korzystania-ze-swiadczen-zdrowotnych-poza-kolejnoscia

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością – link:

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/1414-skierowanie

Odwoływanie wizyt.

Odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta:

art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Należy zadzwonić na call center lub do rejestracji, przyjść osobiście lub poprosić osobę trzecią o odwołanie lub przełożenie wizyty, albo anulować ją przez e-rejestrację.

Informujemy, że o zmianie terminu wizyty u lekarza, pacjent informowany jest telefonicznie.