Misja Szpitala

Dyrekcja Szpitala w trosce o swoich Pacjentów, w oparciu o długoletnią tradycję współpracy z naukowym środowiskiem medycznym, bazując na najnowszych osiągnięciach medycyny oraz mając do dyspozycji doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników zobowiązuje się do realizacji swojej misji określonej jako:

Najwyższy poziom leczenia, kształcenia, nauki – nieustanne dążenia do perfekcji w obszarze zdrowia.

 

Nasza Polityka jest odpowiednia do kontekstu i celów działalności Szpitala oraz spójna ze strategią działania.
Realizujemy ją podejmując następujące działania:

  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, standardami akredytacyjnymi oraz oczekiwaniami Pacjentów,
  • podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych usług dla Pacjenta poprzez rozszerzania katalogu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych,
  • monitoring oczekiwań i wymagań naszych stron zainteresowanych,
  • doskonalenie i podwyższanie wiedzy pracowników oraz ich kwalifikacji i kompetencji,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, w szczególności nowoczesnego sprzętu medycznego,
  • ochrona zasobów, w tym informacji i danych wrażliwych przed nieuprawniony dostępem lub zniszczeniem,
  • podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz ograniczania jego zanieczyszczenia,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności działań w zakresie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zbudowanego w oparciu o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego, BS OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dyrekcja Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz analizując kontekst Szpitala i związane z jego działalnością ryzyko, aktualizuje przyjętą Politykę. Dyrekcja deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej Polityki i zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej funkcjonowania oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności.
Wszyscy pracownicy Szpitala w zakresie swoich obowiązków są odpowiedzialni za realizację powyższej Polityki oraz inicjowanie działań na rzecz doskonalenia procesów i usług.