Działalność lecznicza

Od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. nasza jednostka została zakwalifikowana jako szpital ogólnopolski w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
PSZ zwany dalej “systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Zgodnie z podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umową „sieciową”  USK nr 1 realizuje niżej wymienione świadczenia:

 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia
 • badania tomografii komputerowej (TK)
 • badania rezonansu magnetycznego (RM)
 • świadczenia w zakresie alergologii
 • świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci
 • świadczenia w zakresie diabetologii
 • świadczenia w zakresie gastroenterologii
 • świadczenia w zakresie kardiologii
 • świadczenia w zakresie nefrologii
 • świadczenia w zakresie neurologii
 • świadczenia w zakresie leczenia bólu
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
 • świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej
 • świadczenia w zakresie neurochirurgii
 • świadczenia w zakresie okulistyki
 • świadczenia w zakresie leczenia zeza
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii
 • świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii
 • świadczenia w zakresie logopedii
 • świadczenia w zakresie transplantologii
 • oraz w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizujemy zakresy skojarzone z pakietu onkologicznego
 • program lekowy – leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą
 • program lekowy – leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
 • program lekowy – leczenie stwardnienia rozsianego
 • program lekowy – leczenie choroby leśniowskiego-crohna (CHLC)
 • program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
 • program lekowy – leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej
 • program lekowy – leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego
 • program lekowy – leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • program lekowy- leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
 • program lekowy – leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych
 • program lekowy – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
 • program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 • program lekowy – leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
 • program lekowy – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką
 • świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym
 • świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym – UE
 • choroby wewnętrzne – hospitalizacja
 • alergologia – hospitalizacja
 • gastroenterologia – hospitalizacja
 • nefrologia – hospitalizacja
 • neurologia – hospitalizacja
 • neurologia – hospitalizacja – A48, A51
 • anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja
 • choroby płuc – hospitalizacja
 • chirurgia ogólna – hospitalizacja
 • chirurgia plastyczna – hospitalizacja
 • neurochirurgia – hospitalizacja
 • neurochirurgia – hospitalizacja – Q31, Q32, Q33
 • neurochirurgia – hospitalizacja – A03
 • okulistyka – hospitalizacja
 • okulistyka – hospitalizacja – B18G, B19G
 • otorynolaryngologia – hospitalizacja
 • otorynolaryngologia – hospitalizacja -C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I
 • transplantologia kliniczna – hospitalizacja
 • transplantologia kliniczna – hospitalizacja L94,L97
 • oraz w ramach leczenia szpitalnego realizujemy zakresy skojarzone z pakietu onkologicznego
 • leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej
 • leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych
 • tlenoterapia domowa

Ponadto nasza jednostka zgodnie z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w niżej wymienionych rodzajach i zakresach:

Leczenie Szpitalne:

 • onkologia kliniczna – hospitalizacja
 • onkologia kliniczna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny
 • Leczenie Szpitalne – Chemioterapia:
 • chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym

Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe:

 • program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
 • program lekowy – leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • program lekowy – leczenie idiopatycznego włóknienia płuc
 • program lekowy – leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (zbn) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
 • program lekowy – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej
 • Świadczenia Zdrowotne  Kontraktowane Odrębnie:
 • dializoterapia otrzewnowa
 • hemodializoterapia

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:

 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Rehabilitacja Lecznicza:

 • fizjoterapia ambulatoryjna
 • fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • fizjoterapia domowa
 • fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Podstawowa Opieka Zdrowotna:

 • świadczenia lekarza POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ