Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

realizuje Projekt:

“Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e–usług publicznych, nr POPC.02.01.00-00-0092/18”

Wartość Projektu: 177 941 279,73 zł Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 30.09.2022...

czytaj dalej