Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi realizuje Projekt pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami szpitalnymi i jednostkami działalności medycznej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi” w ramach 11.03 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0084/22-00 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 848 709,99 PLN Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi...

czytaj dalej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1.999.994,57 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła bezpieczniej i sprawniej poruszać się po terenie Szpitala, korzystać z udogodnień...

czytaj dalej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

realizuje Projekt:

“Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e–usług publicznych, nr POPC.02.01.00-00-0092/18”

Wartość Projektu: 177 941 279,73 zł Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 30.09.2022...

czytaj dalej