Działalność naukowa

Działalność naukowa  kadr medycznych zatrudnionych w USK nr 1 im. N. Barlickiego, będących jednocześnie pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to realizacja grantów naukowych i projektów finansowanych z budżetu państwa oraz budżetu UE.  

Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów. 

Obecnie Uczelnia realizuje: 

  • 28 projektów ze środków strukturalnych (dofinansowane z UE) o łącznej wartości ponad 170 mln złotych,
  • 104 granty naukowe na łączną kwotę 166 132 766,00 zł
  • 16 projektów o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo w poprzednim roku akademickim złożono 27 wniosków projektowych w wiosennym konkursie EIT Health,
    z czego 16 projektów skierowano do finansowania na łączną kwotę 1 394 340 EUR.
  • 29 projektów infrastrukturalnych o łącznej wartości ponad 670 mln zł 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi  jest też ośrodkiem zaangażowanym w badania kliniczne rozumiane jako: 

  1. badania kliniczne z  udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych i farmakologicznych  skutków działania jednego lub kilku badanych produktów leczniczych lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych  (badania komercyjne i niekomercyjne)
  2. eksperymenty medyczny (lecznicze i badawcze)