Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.barlicki.pl   

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022 – 11 – 01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • brak nagrań treści w języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo
 • brak informacji o tekście łatwym do czytania (ETR)
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego przekazanego 31.03.2021 r. do GUS (portal.stat.gov.pl). Raport dostępny na BIP Szpitala.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szpitala
 • E-mail: sekretariat@barlicki.pl; kancelaria@barlicki.pl
 • Telefon: +48 42 67 76 608

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szpitala
 • Adres: Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  – ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
 • E-mail: sekretariat@barlicki.pl; kancelaria@barlicki.pl
 • Telefon: +48 42 67 76 608

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 dotyczy budynków  w lokalizacji:

ul. Kopcińskiego 22, ul. Narutowicza  96, ul. Narutowicza 100

Dojazd:

 • Własnym transportem- płatny parking od strony ul. Narutowicza 100, miejsca na parkingu  przy ul. Kopcińskiego – przy wejściu głównym do Szpitala
 • Tramwajami linii: 9, 18, 12
 • Autobusami:  60A, 60B,60C, 60D, 70, 96A, 96B, 96C

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed każdym budynkiem znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Chodniki, które prowadzą do budynków, nie posiadają ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.
 • Przy wejściu do budynku Poradni od strony podwórka znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku Poradni dostęp do windy.
 • Przy wejściu do budynku Szpitala (holl wejściowy) znajduje się  winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy wejściu do budynku Administracji (lokalizacja Stacji Dializ i Oddziału chirurgii plastycznej)  znajduje się winda dla osób z niesprawnością ruchową.
 • W budynku Zakładu Rehabilitacji – dostęp do windy dla osób z niesprawnością ruchową
 • Przy wejściu do budynku głównego od strony ogrodu – wjazd bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe do wszystkich budynków Szpitala umożliwiają przejechanie wózkiem inwalidzkim.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim) – szerokość min. 200 cm
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak różnic poziomów podłóg
 • winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
 • odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymagane wymiary pomieszczenia,co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)

Wyniki audytu  w zakresie dostępności cyfrowej  strony internetowej: