Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

14 listopada 2018

 

 

Cel Projektu:

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratowania życia i zdrowia w stanach nagłych dla mieszkańców regionu łódzkiego i całego kraju, dzięki utworzeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach Szpitala i wyposażeniu jednostki w nowoczesny sprzęt medyczny.

Zakres Projektu obejmuje realizację prac przygotowawczych, budowlanych, instalacyjnych i dostawę oraz montaż wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Planowane efekty:

zwiększenie potencjału do realizacji świadczeń medycznych w ramach SOR,
dostosowanie obecnej Izby Przyjęć do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
wyposażenie SOR w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną,
wzrost jakości oraz ilości realizowanych świadczeń medycznych,
poprawa warunków lokalowych dla pacjentów i personelu,
poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez wyposażenie SOR w zaawansowane układy monitorujące w wydzielonych obszarach SOR.

Wartość Projektu: 9 965 430,16 PLN

Wkład funduszy UE z EFRR: 7 980 000,00 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi