Informatyzacja i pacjent – rozwiązania informatyczne dla Centralnej Rejestracji

14 listopada 2018

Informatyzacja i pacjent – wdrożenie innowacyjnych technik w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa IV – Społeczstwo Informacyjne,

Działanie IV.2 E – Usługi publiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego – wartość dofinansowania 2 017 642 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 637 441 PLN.

“Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

CASE STUDY

Z satysfakcją informujemy Państwa, że w maju 2012 roku zakończyła się realizacja projektu „Informatyzacja i pacjent – wdrożenie innowacyjnych technik w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Projekt jest zgodny z celami, RPO WŁ, w tym z celami określonymi dla Działu IV. 2 „E-usługi publiczne”, gdzie podstawowym celem jest „Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego, oraz Osi Priorytetowej IV „Społeczeństwo Informacyjne” gdzie głównym celem jest: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja tego projektu pozwoliła poprawić dostępność pacjentów do usług e-zdrowia poprzez informatyzację usług zdrowotnych świadczonych przez specjalistyczne poradnie przyszpitalne. W ramach projektu dostarczono infrastrukturę ICT (Information and Communications Technology), rozbudowie uległ również informatyczny system HIS (Hospital Information System). Dostarczona infrastruktura oraz oprogramowanie pozwoliły uruchomić zdalną rejestrację do usług świadczonych przez poradnie przyszpitalne oraz pozwoliły na udostępnienie drogą internetową podglądu wyników badań wykonanych w naszym szpitalu. Wprowadzono również rozwiązanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację pacjenta dzięki zastosowaniu kart magnetycznych skanowanych w rejestracji. Trakty komunikacyjne w budynku poradni zostały wyposażone w wyświetlacze gabinetowe połączone ze stanowiskami komputerowymi lekarzy, dzięki którym wywołanie pacjenta dokonuje się poprzez wyświetlenie numeru identyfikacyjnego znajdującego się na karcie magnetycznej. Pozwoliło to uniknąć zwyczajowo przyjętego w przychodniach, publicznego wywoływania nazwisk pacjentów. Zlecenia badań laboratoryjnych i diagnostycznych, przeglądanie wyników badań, obrazów oraz tworzenie dokumentacji medycznej odbywają się w sposób elektroniczny.

Żeby implementacja projektu miała szanse powodzenia konieczne było również dokonanie wielu zmian w procesach organizacyjnych poradni i szpitala. Realizacja projektu przyczyniła się nie tylko do poprawy dostępności świadczeń dla pacjentów poprzez wdrożenie e-Usług, ale również do usprawnienia działania Zespołu Poradni Specjalistycznych, jako organizacji.