Zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego

14 listopada 2018

 

 

Cel Projektu:

Podstawowym celem jest Poprawa funkcjonowania oddziałów ukierkowanych na leczenie chorób układu oddechowego:

Oddział Klinicznego Pulmonologii i Alergologii
Oddziału Klinicznego Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności, dzięki modernizacji i wymianie niezbędnego sprzętu medycznego.

Celami bezpośrednimi są:

Zwiększenie potencjału do realizacji świadczeń medycznych przez odziały objęte Projektem
Poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez wyposażenie Oddziałów objętych Projektem w nowoczesny sprzęt i urządzenia dla zwiększenia efektywności świadczeń medycznych związanych z chorobami układu oddechowego.
Wzrost efektywności realizowanych świadczeń medycznych
Zwiększenie ilości realizowanych świadczeń medycznych

Wartość Projektu: 10 715 338,71 PLN

Wkład funduszy UE z EFRR: 9 108 037,90 PLN

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Link do pobrania:
Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego