Nowoczesne e-Usługi w Podmiotach Leczniczych

4 stycznia 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi<br><br>realizuje Projekt:<br><br>”Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e–usług publicznych, nr POPC.02.01.00-00-0092/18″

Wartość Projektu: 177 941 279,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r.

Celem Projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrożonych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji Projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi:  przetwarzanie EDM, e-zlecenia, e-rejestracja. Odbiorcami Projektu będą potencjalni pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy Projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52  podmiotami leczniczymi  oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).