Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 67 25
 • Odcinek pielęgniarski od godz. 15:00
  42 677 67 33

Pielęgniarka oddziałowa

Ewa Lenartowicz

Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

I Katedra Otolaryngologii

Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej

Zakład Zaburzeń Równowagi

Działalność diagnostyczno-leczniczo–usługowa Kliniki realizowana jest w ramach poszczególnych Oddziałów, Poradni i Pracowni:

Kliniczny Oddział Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Pracownia Zaburzeń Równowagi

Pracownia Audiologiczna

Pracowania Foniatryczna i Wideoendoskopowa

Pracownia Zaburzeń Snu (pełna polisomnografia na dwóch stanowiskach)

Poradnia Audiologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia Otolaryngologiczna (zakres obejmujący całą otorynolaryngologię, w tym: laryngologię ogólną, onkologię laryngologiczną, rynologię, otologię, zaburzenia snu z kwalifikacją do leczenia operacyjnego).

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczy w wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach klinicznych.

Prowadzi Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi nr POWR.05.01.00 – IP.05 – 00 – 002/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021.

Program skierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat

Stowarzyszenie INCUS dla Wsparcia Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej – organizacja działająca przy I Katedrze Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ponadto specjalizuje się w:

– leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi oraz ich zmian przedrakowych z zastosowaniem nowoczesnych metod operacyjnych (laser CO2)

– operacyjnym leczeniu całkowitej głuchoty przy pomocy wszczepów ślimakowych

– w chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych (FESS)

– fonochirurgii

– diagnozowaniu i leczeniu chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi oraz szumami usznymi

– diagnozowaniu i leczeniu chirurgicznym chorych z Zespołem Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu

Wykonujemy pełen zakres diagnostyki i leczenia zachowawczego oraz operacyjnego z zakresu szeroko pojętej otorynolaryngologii, będąc ośrodkiem o najwyższej referencyjności

Diagnostyka i leczenie prowadzone w ramach Oddziału dotyczy pacjentów z:

 • nowotworami łagodnymi i złośliwymi w obrębie głowy i szyi tj. : krtani, gardła, nosa i zatok przynosowych, masywu szczękowo-sitowego, uszu, oczodołu, tarczycy
 • zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi o różnej etiologii
 • niedosłuchem
 • szumami usznymi
 • głuchotą całkowitą
 • przewlekłym zapaleniem ucha wysiękowym, z ziarniną, z perlakiem
 • ostrymi i przewlekłymi zapaleniami z zakresu regionu głowy i szyi
 • wadami wrodzonymi narządu słuchu
 • zaburzeniami głosu i mowy
 • zaburzeniami równowagi
 • alergią górnych dróg oddechowych
 • zespołem bezdechów śródsennych
 • wadami wrodzonymi szyi: torbiele przednie i boczne szyi

Leczenie chirurgiczne obejmuje:

 • operacje częściowe i całkowite usunięcia nowotworów krtani
 • operacje węzłów chłonnych (operacja selektywna, elektywna, radykalna i radykalna zmodyfikowana)
 • operacje z użyciem lasera CO2
 • operacje mikrofonochirurgiczne (usuwanie zmian organicznych jak polipy, guzki, torbiele, brodawczaki, leukoplakie, obrzęki Reinkego itp.)
 • poszerzające szparę głośni u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych,
 • leczenie chirurgiczne guzów języka i jamy ustnej
 • leczenie chirurgiczne guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych z zastosowaniem monitoringu nerwu twarzowego
 • leczenie chirurgiczne guzów zatok przynosowych
 • leczenie chirurgiczne guzów twarzoczaszki
 • operacje nowotworów skóry
 • operacje rekonstrukcyjne w obrębie głowy i szyi
 • Leczenie chirurgiczne niedosłuchów przewodzeniowych zakotwiczonych aparatami słuchowymi (BAHA) i niedosłuchów odbiorczych wszczepami ślimakowymi
 • operacje poprawiające słuch w chorobach zapalnych uszu i wadach wrodzonych
 • operacje rekonstrukcyjne małżowin usznych
 • leczenie zaburzeń nerwu twarzowego
 • plastyka błony bębenkowej (myringoplastyka)
 • nacięcie błony bębenkowej (tympanopunkcja)
 • operacje ucha środkowego (myrinoplastyka, tympanoplastyka otwarta i zamknięta)
 • wytworzenie trwałego drenażu jamy bębenkowej z założeniem tub wentylacyjnych
 • wycięcie zmiany z małżowiny usznej i przewodu słuchowego
 • operacje nowotworów ucha
 • leczenie ostrych zaburzeń słuchu i równowagi
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne zaburzeń głosu i mowy
 • operacje czynnościowe i estetyczne nosa (septoplastyka, plastyka małżowin nosowych)
 • endoskopowe operacje nosa i zatok przynosowych
 • operacje struktur jamy ustnej (usunięcie migdałków gardłowych, podniebiennych, operacje podniebienia miękkiego)
 • operacje udrażniania dróg łzowych
 • leczenie schorzeń oczodołu (dekompresja oczodołu, guzy oczodołu, dekompresja nerwów wzrokowych)
 • usunięcie migdałka gardłowego (adenotomia)
 • usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia),
 • wycięcie zmiany podniebienia, języka, jamy ustnej i gardła,
 • wycięcie torbieli środkowej i bocznej szyi