Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Nefrologii
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • sekretariat do godz. 15:00
  42 291 95 97
 • odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 291 95 93

oddzial.nefrologii@barlicki.pl

Sekretarka oddziałowa:
mgr Magdalena Brzezińska

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Ewelina Pitrus

Oddział Kliniczny Nefrologii

Oddział Kliniczny Nefrologii dysponuje 20 miejscami opieki stacjonarnej z 2 miejscami intensywnego nadzoru medycznego. Jako jedyny w regionie oferuje kompleksową opiekę nad chorym z chorobą nerek w każdym jej stadium poprzez diagnostykę i leczenie szpitalne, opiekę w Poradni Nefrologicznej, wszystkie formy dializoterapii, przygotowanie do przeszczepienia nerki (nerki/trzustki) oraz dalszą opiekę w Poradni Leczenia Po Przeszczepieniu Nerki. W ramach oddziału funkcjonuje Zespół Domowej Dializy Otrzewnowej, którego kierownikiem jest specjalista nefrolog lek. Karolina Sęk-Szczepanowska

Pracownicy Oddziału Klinicznego Nefrologii zapewniają wysokospecjalistyczną opiekę pacjentom we wszystkich stadiach zawansowania choroby nerek. W oddziale pracują lekarze specjaliści z zakresu transplantologii klinicznej, nefrologii, chorób wewnętrznych, a także lekarze specjalizujący się w w/w dziedzinach medycyny.

Nad chorymi czuwa stały zespół pielęgniarski.  Pielęgniarka Oddziałowa uczestniczy w szkoleniu specjalistycznym pielęgniarek specjalizujących się z zakresu nefrologii. Pacjenci objęci są opieką dietetyka, psychologa i opieką rehabilitacyjną.

Oddział Kliniczny Nefrologii ściśle współpracuje ze Stacją Dializ zapewniającą 24-godzinną opiekę nerkozastępczą, funkcjonującą w tej samej strukturze szpitalnej oraz Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej naszego Szpitala.

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

W Oddziale Klinicznym Nefrologii prowadzi się diagnostykę i leczenie:

 • pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek ze szczególnym uwzględnieniem chorób układowych (zajęcie nerek w przebiegu układowych zapaleń naczyń, tocznia rumieniowatego i innych chorób o podłożu immunologicznym) oraz cukrzycowej choroby nerek. Możliwe jest wykonanie diagnostycznej biopsji nerki oraz włączenie specjalistycznego leczenia immunosupresyjnego, a także wykonanie leczniczych plazmaferez w Stacji Dializ.
 • cewkowo-śródmiąższowych chorób nerek (w tym zakażeń układu moczowego)
 • nefropatii wrodzonych
 • nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego
 • ostrego uszkodzenia nerek
 • chorób nerek w ciąży

Pacjentom hospitalizowanym w Oddziale proponowane są najnowsze dostępne metody leczenia, w tym w szczególnie trudnych przypadkach w programach międzynarodowych badań klinicznych. Pacjenci z układowym zapaleniem naczyń mają możliwość leczenia w programie terapeutycznym NFZ: „ Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)”.

W Oddziale Klinicznym Nefrologii opiekę medyczną mogą uzyskać pacjenci z chorobami nerek w różnym stadium ich zaawansowania. Chorym w schyłkowej fazie niewydolności nerek proponowana jest i wybierana najlepsza forma terapii nerkozastępczej:

 • przeszczepienie nerki w tym przeszczepienie od dawcy żywego
 • dializa otrzewnowa: metoda ciągła/automatyczna
 • hemodializa (hemodiafiltracja; zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu)

Poprzez współpracę z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej naszego Szpitala oraz z funkcjonującą tutaj Poradnią Po Przeszczepieniu Nerki w Oddziale zapewniamy:

 • kompleksową opiekę chirurgiczno-internistyczną chorym po przeszczepieniu nerki zarówno we wczesnym okresie po zabiegu jak i w odległym czasie
 • zapewniamy pełną diagnostykę biorcom w toku kwalifikacji do przeszczepienia nerki
 • prowadzimy program kwalifikacji dawców żywych do przeszczepienia nerki (zastępca kierownika Oddziału dr n med. Anna Zawiasa-Bryszewska jest koordynatorem pobierania i przeszczepienia nerek od dawców żywych w województwie łódzkim).

Pacjenci wymagający opieki ambulatoryjnej w tym po zakończeniu hospitalizacji kierowani są pod opiekę mieszczącej się tutaj Poradni Nefrologicznej (ok. 5 tys. porad rocznie).

W ramach Poradni Nefrologicznej oferowane są pacjentom następujące programy lekowe (NFZ):

 • „Leczenie niedokrwistości w przebiegu niewydolności nerek”
 • „Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q 61.2)”
 • „Leczenie pacjentów z chorobami nerek ketoaminokwasami (ICD-10 N18)” – program pozwalający opóźnić u niektórych chorych konieczność leczenia nerkozastępczego nawet o kilka lat

Na bazie Oddziału Klinicznego Nefrologii funkcjonuje Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej. W jednostce prowadzone jest szkolenie przed i podyplomowe. Realizowane są staże podyplomowe oraz staż z nefrologii dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.

W ramach szkolenia przeddyplomowego w Klinice prowadzone są wykłady, seminaria i zajęcia z propedeutyki chorób wewnętrznych oraz zajęcia zintegrowane dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, zajęcia z diagnostyki chorób nerek dla kierunku Elektroradiologia, Oddziału Nauk Biomedycznych. Prowadzone są również wykłady, seminaria i zajęcia kliniczne dla studentów anglojęzycznych. W ramach kształcenia przed i podyplomowego realizowane są zajęcia fakultatywne poświęcone głownie tematyce transplantologii narządów unaczynionych ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania nerek, w tym dawstwa żywego. Dużą uwagę przykłada się w Klinice na rozwój naukowy. Pracownicy, z udziałem studentów zaangażowanych w pracę działającego przy Klinice Koła Naukowego, realizują liczne projekty naukowe, które owocują pracami prezentowanymi na kongresach o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także publikacjami w piśmiennictwie polskim i międzynarodowym.

Najważniejsze publikacje naukowe pracowników Oddziału Klinicznego Nefrologii w ciągu ostatnich 5 lat:

 1. Grzejszczak P, Wilimborek A. Bednarkiewicz J, Makówka A, Kurnatowska I. Vitamin D metabolites, body composition and nutritional status in patients in long term after kidney transplantation. Ann Transplant. 2022 Jun 21;27:e936009. doi: 10.12659/AOT.936009. PMID: 35726175.
 2. Nowicka, M.; Górska, M.; Edyko, K.; Szklarek-Kubicka, M.; Kazanek, A.; Prylinska, M.; Niewodniczy, M.; Kostka, T.; Kurnatowska, I. Association of Physical Performance, Muscle Strength and Body Composition with Self-Assessed Quality of Life in Hemodialyzed Patients: A Cross-Sectional Study. J. Clin. Med. 2022, 11, 2283. https://doi.org/ 10.3390/jcm11092283
 3. Szczecińska K, Wajdlich M, Nowicka M, Nowicki M, Kurnatowska I. Effects of Oral Bicarbonate Supplementation on the Cardiovascular Risk Factors and Serum Nutritional Markers in Non-Dialysed Chronic Kidney Disease Patients. Medicina (Kaunas). 2022 Apr 5;58(4):518. doi: 10.3390/medicina58040518.
 4. Nowicka M, Górska M, Edyko K, Goździk M, Kurnatowska I. Adherence to pharmacotherapy and lifestyle recommendations among hemodialyzed patients and kidney transplant recipients. Journal of Renal Nutrition 2021; 31:503-11 (IF 3,655; MEiN 70 pkt)
 5. Zawiasa-Bryszewska A, Brzezińska O, Kurnatowska I, Makowska J. Post-transplant manifestation of ankylosing spondylitis: a case report and review of literature”. BMC Nephrology 2021; 22:46 10.1186/s12882-021-02252-x
 6. Ustyniak S, Kurnatowska I, Stefańczyk L, Kaczmarska M, Wieczorek P. Is contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) useful in the assessment of obstructive uropathy-induced perfusion disorders? J Ultrason. 2021 Nov 29;21(87):e348-e352.
 7. Ustyniak S, Stefańczyk L, Kaczmarska M, Kurnatowska I, Goździk M. Peripheral arterial response during haemodialysis – is two-dimensional speckle-tracking a useful arterial reactivity assessment tool? J Ultrason. 2021 Aug 16;21(86):e213-e218.
 8. Kluch M, Kurnatowska I, Matera K, Łokieć K, Puzio T, Czkwianianc E, Grzelak P. Nutrition Trends in Patients Over the Long Term After Kidney Transplantation. Transplant Proc. 2020 Jun 19:S0041-1345(19)31454-X. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.12.055. 
 9.  Szychowska K, Kurnatowska I. Zespół wątrobowo-nerkowy. Medical Tribune Stany Nagłe po Dyplomie 2020, 4 (4): 30-36. 
 10. Jurałowicz E, Bartoszko-Tyczkowska A, Tyczkowska-Sieroń E, Kurnatowska I.   Etiology and bacterial susceptibility to antibiotics in patients with recurrent lower urinary tract infections. Pol Arch Intern Med. 2020 May 29;130(5):373-381. doi: 10.20452/pamw.15284.
 11. Zawiasa-Bryszewska A, Kurnatowska I. Ostre uszkodzenie nerek u pacjentki z krwiopluciem. Stany Nagłe po Dyplomie 2020;1:36-43.
 12. Goździk M, Płuciennik A, Zawiasa-Bryszewska A, Nowicka M, Nowicka Z, Wągrowska-Danilewicz M, Kurnatowska I. Acute Kidney Injury Following Exposure to Calcineurin Inhibitors in a Patient with Idiopathic Membranous Nephropathy. Drug Safety – Case Report 2019
 13. Kaczmarska M, Grzelak P, Goździk  M, Stefańczyk-Jakubowicz K, Stefańczyk L, Kurnatowska I. Arterial vessel reactivity in patients in the long term after kidney transplantation – preliminary study. Arch Med Sci 2019; 15 (5): 1240–1246
 14. Nowicka M, Górska M, Nowicka Z, Edyko K, Edyko P, Wiślicki S, Zawiasa-Bryszewska A, Strzelczyk J, Matych J,Kurnatowska  Tacrolimus: Influence of the Posttransplant Concentration/Dose Ratio on Kidney Graft Function in a Two-Year Follow-Up. Kidney Blood Press Res. 2019 Sep 13:1-14. doi: 10.1159/000502290
 15. Skręta-Śliwińska M, Woźniacka A, Kurnatowska I, Goździk M, Żebrowska A. Gwałtowny początek tocznia rumieniowatego układowego z rzadko obserwowanymi zmianami skórnymi. Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2019, 106, 291–301
 16. Zawiasa-Bryszewska A, Mełeń-Mucha G, Goździk M, Wągrowska-Danilewicz M, Kurnatowska I. Progressive kidney failure in a patient with a neuroendocrine neoplasm treated with a somatostatin analogue. Pol Arch Intern Med. 2019 May 2;129
 17. Poznański M, Brzeziańska-Lasota E, Kiszałkiewicz J, Kurnatowska I, Kroczyńska-Bednarek J, Pękala-Wojciechowska A, Pietras T, Antczak A. Serum levels and gene expression of pentraxin 3 are elevated in COPD. Adv Med Sci. 2019 Mar;64(1):85-89.
 18. Goździk M, Grzejszczak P, Kurnatowska I. Zastosowanie linagliptyny u chorych z cukrzycą potransplantacyjną. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia na podstawie opisu serii przypadków klinicznych. Forum Nefrologiczne 2019;12 (1):33-40.
 19. Szczecińska K, Łacina D, Kurnatowska I. Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci u chorego we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki, Forum Nefrologiczne 2018;11(2):113-119.
 20. Wilemborek J, Nowicki M, Kurnatowska I. Seasonal Variation of Vitamin D Status in Long-Term Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc 2017; 49:2086-2091. 
 21. Muras-Szwedziak K, Zawiasa-Bryszewska A, Bryszewski B, Strzelczyk J, Szwedziak K, Nowicki M, Kurnatowska I. Aspergilloza kręgu szyjnego u chorej we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki. Forum Nefrologiczne 2017; 10:139-143.
 22. Kurnatowska IMałyska AWysocka KMazur KKrawczyk JNowicki M. Long-Term Effect of Body Mass Index Changes on Graft Damage Markers in Patients After Kidney Transplantation. Ann Transplant. 2016 Oct 11;21:626-631.
 23. Kurnatowska IGrzelak PMasajtis-Zagajewska AKaczmarska MStefańczyk LVermeer CMaresz KNowicki M. Plasma Desphospho-Uncarboxylated Matrix Gla Protein as a Marker of Kidney Damage and Cardiovascular Risk in Advanced Stage of Chronic Kidney Disease. Kidney Blood Press Res. 2016;41(3):231-9.
 24. Kurnatowska I, Grzelak P, Masajtis-Zagajewska A, Kaczmarska M, Stefańczyk L, Vermeer C, Maresz K, Nowicki M. Effect of vitamin K2 on progression of atherosclerosis and vascular calcification in non-dialyzed patients with chronic kidney disease stage 3-5. Pol Arch Med Wewn. 2015;125(9):631-40.