Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 66 64
 • Ordynator
  42 677 66 62
 • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 677 66 70

Pielęgniarka oddziałowa

dr Anna Ignaczak

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Choroby przewodu pokarmowego są bardzo częstymi wśród chorób wewnętrznych – przyczynami zgłaszania się chorych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, stanowią najczęstszą przyczynę absencji chorobowej i częstą przyczynę inwalidztwa.

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1zapewnia pełny zakres świadczeń i procedur endoskopowych diagnostycznych i terapeutycznych. Posiadając wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, wyposażoną w nowoczesny sprzęt Pracownię Endoskopową jako jedyny w województwie łódzkim prowadzi kompleksową opiekę nad chorymi z chorobami przewodu pokarmowego, obejmującą wszystkie dostępne w Polsce procedury gastroenterologiczne.

Zakres wysokospecjalistycznych procedur obejmuje procedury enteroskopii (enteroskop dwubalonowy), endosonografii z biopsją, drenażem torbieli, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, mukozektomię, poszerzanie patologicznych zwężeń przewodu pokarmowego, cholangiopankreatografię wsteczną połączoną z zabiegiem terapeutycznym, jak usuwanie złogów, czy protezowanie dróg żółciowych.

Zabiegi wykonywane są zarówno dla potrzeb hospitalizowanych pacjentów, ale w większości dla wielu innych jednostek z całego województwa i kraju. Oddział jako placówka referencyjna przyjmuje wielu chorych wymagających pilnej hospitalizacji.

Rocznie wykonuje się w naszym Oddziale około  1600 gastroskopii, 1300 zabiegów kolonoskopii diagnostycznych i terapeutycznych, około 600 zabiegów endoskopowej cholangiopakreatografii wstecznej (ECPW) ( w tym m.in. poszerzanie dróg żółciowych i inne), 260 zabiegów endoskopowej endosonografii (EUS).

W Oddziale Klinicznym Gastroenterologii prowadzone są badania przesiewowe  (kolonoskopia- endoskopowe badanie jelit) u osób zdrowych, mające na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego w grupie wiekowej 50-65 lat i u osób powyżej 40 roku życia,u których w rodzinie (w pierwszej linii pokrewieństwa) stwierdzano raka jelita grubego.

Z roku na rok poszerza się nasza oferta zabiegów endoskopowych i innych, w oparciu o zakupy nowego kosztownego sprzętu, co jest niezbędne ze względu na nowe wytyczne i standardy postępowania w gastroenterologii.

Jesteśmy główną placówką edukacyjną z zakresu gastroenterologii w naszym województwie i jedną z ważniejszych w kraju.

Jednostka posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych i szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie Gastroenterologii.

Kierownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii – P. Prof. dr hab. Ewa Małecka – Panas jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnejw dziedzinie Gastroenterologii, Przewodniczącą Zespołu Ekspertów i Grupy Roboczej w dziedzinie Gastroenterologii opracowującego m.in. polskie wytyczne postępowania w wielu jednostkach chorobowychprzewodu pokarmowego np. w przewlekłym zapaleniu trzustki, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego Crohna czy zakażeniu Helicobacterpylori., Przewodniczącą Zespołu opiniującegodane o spełnieniu przez jednostki warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkoleń specjalizacyjnych/prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie Gastroenterologii.

W Oddziale Klinicznym Gastroenterologii USK nr 1 prowadzone są na szeroką skalę we współpracy z innymi jednostkami naukowymi prace naukowo – badawcze m.in. w zakresiepatogenezy i diagnostyki raka trzustki, opracowania klinicznie istotnych testów prognostycznych celem właściwego doboru pacjentówz zaawansowanym rakiem trzustki kierowanych do chemioterapii,którym ta metoda leczenia może przynieść wymierny efekt.

Jednostka dostarcza również ekspertyzy i opracowania naukowew  zakresie wdrożenia  nowych technologii medycznychnp. w zakresie diagnostyki i zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych czy też w zakresie zastosowania nowych preparatów u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Kierownik i Pracownicy Oddziału Klinicznego Gastroenterologii są członkami wielu towarzystw naukowych międzynarodowych i krajowych, uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym.

Oddział jako jednostka organizuje wiele konferencji i spotkań zarówno krajowych jak i międzynarodowych w dziedzinie Gastroenterologii m.in. spotkania Polskiego Klubu Trzustkowego iorganizowany cyklicznie co dwa lata Łódzki Weekend Gastroenterologiczny, spotkania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego,

Zespół lekarski

Zakres działalności

Opis prowadzonej działalności oddziału, INFOMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Pacjenci są przyjmowani do Oddziału Klinicznego Gastroenterologii USK nr 1 na podstawie planowych skierowań zgodnie z prowadzoną Kolejką Oczekujących jak i w trybie pilnym dla osób wymagających pilnej hospitalizacji po kwalifikacji lekarskiej.
 2. Przy Oddziale Klinicznym Gastroenterologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1, funkcjonuje Poradnia Gastroenterologii zatrudniająca specjalistów w zakresie Gastroenterologii,  przyjmująca Pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia na podstawie skierowania lekarskiego.