Dane Kontaktowe
Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
 • Sekretariat do godz. 15:00
  42 677 66 64
 • Ordynator
  42 677 66 62
 • Odcinek pielęgniarski po godz. 15:00
  42 677 66 70

Pielęgniarka oddziałowa

dr Anna Ignaczak

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

Choroby przewodu pokarmowego są bardzo częstymi wśród chorób wewnętrznych przyczynami zgłaszania się chorych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, stanowią najczęstszą przyczynę absencji chorobowej i częstą przyczynę inwalidztwa.

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 zapewnia pełny zakres świadczeń i procedur endoskopowych diagnostycznych i terapeutycznych.  Posiadając wysoko wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski, wyposażoną w nowoczesny sprzęt Pracownię Endoskopową jako jedyny w województwie łódzkim prowadzi kompleksową opiekę nad chorymi z chorobami przewodu pokarmowego, obejmującą wszystkie dostępne w Polsce procedury gastroenterologiczne.

INFOMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Pacjenci są przyjmowani do Oddziału Klinicznego Gastroenterologii USK nr 1 na podstawie planowych skierowań zgodnie z prowadzoną Kolejką Oczekujących jak i w trybie pilnym dla osób wymagających pilnej hospitalizacji po kwalifikacji lekarskiej.
 2. Przy Oddziale Klinicznym Gastroenterologii na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1, funkcjonuje Poradnia Gastroenterologii zatrudniająca specjalistów w zakresie Gastroenterologii, przyjmująca Pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia na podstawie skierowania lekarskiego.
 3. W naszym Oddziale leczymy w ramach programów lekowych NFZ z użyciem terapii biologicznej w chorobie Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Dysponujemy oddzielną salą przeznaczoną dla tych chorych, z 3 fotelami do wlewów dożylnych.

Pracownicy jednostki

Zakres działalności

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA

Zakres wysokospecjalistycznych procedur obejmuje procedury enteroskopii (enteroskop dwubalonowy), endosonografii z biopsją, drenażem torbieli, diagnostykę jelita cienkiego za pomocą kapsułki endoskopowej, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego, mukozektomię, poszerzanie patologicznych zwężeń przewodu pokarmowego, cholangiopankreatografię wsteczną połączoną z zabiegiem terapeutycznym, jak usuwanie złogów, czy protezowanie dróg żółciowych.

Unikatowe w skali kraju zabiegi cholangioskopii diagnostycznej oraz cholangioskopii z rozbijaniem kamieni w drogach żółciowych oraz usuwaniem zmian z dróg żółciowych z użyciem najnowszego sprzętu wykonywane są jedynie w dwóch ośrodkach w Polsce.

Wykonujemy także ablacja falami radiowymi (RFA) zmian nowotworowych w drogach żółciowych i trzustce.

Zabiegi endosonografii (EUS) z biopsją oraz z drenażem torbieli trzustki są wykonywane w naszym ośrodku jako jedynym w województwie łódzkim.

Ostatnio do listy procedur wysoko specjalistycznych wykonywanych w naszej jednostce dołączono przeszczepianie mikrobioty jelitowej (FMT) w przypadkach nawrotowego i opornego na leczenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

Zabiegi wykonywane są zarówno dla potrzeb hospitalizowanych pacjentów, ale w większości dla wielu innych jednostek z całego województwa i kraju. Oddział jako placówka referencyjna przyjmuje wielu chorych wymagających pilnej hospitalizacji.

Rocznie wykonuje się w naszym Oddziale około  1600 gastroskopii, 1100 zabiegów kolonoskopii diagnostycznych i terapeutycznych, około 600 zabiegów endoskopowej cholangiopakreatografii wstecznej (ECPW) ( w tym m.in. poszerzanie dróg żółciowych i inne), 260 zabiegów endoskopowej endosonografii (EUS).

Z roku na rok poszerza się nasza oferta zabiegów endoskopowych i innych, w oparciu o zakupy nowego kosztownego sprzętu, co jest niezbędne ze względu na nowe wytyczne i standardy postępowania w gastroenterologii.

Wykaz unikalnych procedur endoskopowych wykonywanych w pracowni endoskopowej Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

 1. Cholangioskopia diagnostyczna (2 Ośrodki w Kraju)
 2. Cholangioskopia z rozbijaniem kamieni w drogach żółciowych (2 Ośrodki w Kraju)
 3. Cholangioskopia z usuwaniem zmian z dróg żółciowych (zmiany rozrostowe, ciała obce, jak protezy) (2 Ośrodki w Kraju)
 4. Ablacja falami radiowymi (RFA) zmian nowotworowych w drogach żółciowych
 5. Ablacja falami radiowymi (RFA) zmian nowotworowych w trzustce
 6. Enteroskopia diagnostyczna (jedyna w Województwie Łódzkim)
 7. Enteroskopia z polipektomią (jedyna w Województwie Łódzkim)
 8. Enteroskopia z tamowaniem krwawienia (jedyna w Województwie Łódzkim)
 9. Enteroskopia z poszerzeniem zwężeń w jelicie cienkim (jedyna w Województwie Łódzkim)
 10. Enteroskopia z APC, np. w zmianach naczyniowych dla usunięcia źródła krwawienia (jedyna w Województwie Łódzkim)
 11. Enteroskopia + ECPW na pętli Roux-Y (zabieg unikalny w skali Kraju)
 12. Kolonoskopia z poszerzeniem jelita (pojedyncze ośrodki w Województwie Łódzkim)
 13. EUS + BAC (jedyny Ośrodek w Województwie Łódzkim)
 14. EUS z drenażem torbieli trzustki (jedyny Ośrodek w Województwie Łódzkim, zabieg unikalny w skali kraju)
 15. Endoskopowe usuwanie martwicy w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (zabieg wykonywany w dwóch ośrodkach w Kraju)
 16. pH-metria i impedancja przełyku w chorobach przełyku i przed zabiegami operacyjnymi (pojedyncze ośrodki w województwie Łódzkim)
 17. Opaskowanie/sklerotyzacja żylaków żołądka i dwunastnicy z u życiem nowej techniki sprężyn ( coile)-(unikalne w skali Kraju)
 18. Septotomia przegrody przełyku w uchyłku Zenkera (jedyny ośrodek w województwie łódzkim i unikalny w skali Kraju)
 19. ECPW Rendez –Vous (zabieg radiologiczno-endoskopowy ukierunkowany na łagodzenie żółtaczki w trudnych warunkach anatomicznych; zabieg wykonywany w pojedynczych ośrodkach w Kraju)
 20. Mukozektomia zmian nowotworowych w przełyku
 21. Przeszczepianie mikrobioty jelitowej (FMT)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Jesteśmy główną placówką edukacyjną z zakresu gastroenterologii w naszym województwie i jedną z ważniejszych w kraju.

Jednostka posiada uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych i szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie Gastroenterologii.

Kierownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii – P. Prof. dr hab. Ewa Małecka – Panas jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Gastroenterologii, członkiem Zespołu Ekspertów i Grupy Roboczej w dziedzinie Gastroenterologii opracowującego m.in. polskie wytyczne postępowania w wielu jednostkach chorobowych przewodu pokarmowego np. w przewlekłym zapaleniu trzustki, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie Leśniowskiego Crohna czy zakażeniu Helicobacter pylori, członkiem Zespołu opiniującego dane o spełnieniu przez jednostki warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkoleń specjalizacyjnych/prowadzenia staży kierunkowych w dziedzinie Gastroenterologii.

W Oddziale Klinicznym Gastroenterologii USK nr 1 prowadzone są na szeroką skalę we współpracy z innymi jednostkami naukowymi prace naukowo – badawcze m.in.              w zakresie patogenezy i diagnostyki raka trzustki, opracowania klinicznie istotnych testów prognostycznych celem właściwego doboru pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki kierowanych do chemioterapii, którym ta metoda leczenia może przynieść wymierny efekt.

W Klinice prowadzimy badania w ramach grantów naukowo-badawczych; m.in. konkursu NCN Preludium19 NZ5, pod tytułem: „Rola wspólnych ścieżek sygnałowych przekaźnictwa kannabinoidowego oraz zależnego od nocyceptyny w stanie zapalnym jelit”, w którym kierownikiem jest lek. Adam Fabisiak, oraz grantu pt. „Związek między wybranymi neurotransmiterami a zaburzeniami snu w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit” pod kierownictwem dr Marcina Sochala.

Wpółpracujemy z ośrodkami zagranicznymi w projektach międzynarodowych, m.in. badawczym projekcie nad podłożem genetycznym raka trzustki, w ramach konsorcjum PANDoRA (PANcreatic Disease ReseArch) pod kierownictwem dr Federico Canziana, German Cancer Research Center, Heidelberg, Niemcy; a także z ośrodkami Deakin University oraz Swinburne University, Australia w projekcie pt. „WPŁYW PANDEMII CORONAVIRUSA (COVID-19) NA OBJAWY CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO I SAMOPOCZUCIE PACJENTÓW. GI COVID-19 STUDy – an international collaboration”.

Jednostka dostarcza również ekspertyzy i opracowania naukowe w  zakresie wdrożenia  nowych technologii medycznych np. w zakresie diagnostyki i zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych czy też  w zakresie zastosowania nowych preparatów u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Kierownik i Pracownicy Oddziału Klinicznego Gastroenterologii są członkami towarzystw naukowych międzynarodowych i krajowych, regularnie uczestniczą w konferencjach i sympozjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym.

Oddział jako jednostka organizuje konferencje i spotkania zarówno krajowe, jak i międzynarodowe w dziedzinie gastroenterologii m.in. spotkania Polskiego Klubu Trzustkowego, organizowany cyklicznie co dwa lata Łódzki Weekend Gastroenterologiczny oraz spotkania Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.