Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowanych

12 kwietnia 2023

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie  nr POIS.11.03.00-00-0084/22-00  Projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup wyposażenia do pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek  zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami szpitalnymi i jednostkami  działalności medycznej  USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi”  w ramach 11.03 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: a) specjalny adres e-mail lub b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

            Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail:  naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: