Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowanych

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowanych

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi informuje, iż zgodnie z zapisami umowy do dofinansowania nr. POIS.09.02.00-00-0099/17-00/55/2018/32 w związku z realizacją Projektu o nr POIS.09.02.00-00.0099/17 pn.:,, Zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego dla USK nr 1im. N. Barlickiego w Łodzi jako ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – § 4 ust. 17: ,„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularze dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.