Profil

Ernest Bobeff
dr n. med.

Ernest Bobeff

dr n. med.
Specjalizacja
  • Neurochirurgia
Doświadczenie

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z którym pozostaje związany przez całe życie. Zajmuje się wykonywaniem zabiegów mikrochirurgicznych guzów mózgu i rdzenia kręgowego (glejaki, oponiaki, osłoniaki, nerwiaki, wyściółczaki), zmian naczyniowych (tętniaki wewnątrzczaszkowe, zniekształcenia tętniczo-żylne naczyń mózgowych, naczyniaki, przetoki) oraz zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa (dyskopatia, stenoza). Operacje guzów mózgu położonych w okolicach ważnych czynnościowo wykonuje z monitorowaniem neurofizjologicznym i wybudzeniem śródoperacyjnym, ang. _awake craniotomy_. Operacje guzów podstawy czaszki (gruczolak przysadki, czaszkogardlak, oponiak) przeprowadza przez minimalnie inwazyjny dostęp przeznosowy z zastosowaniem endoskopu. Doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi pozwoliło mu na ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurochirurgii. Kwalifikacje zawodowe i naukowe podnosił dzięki licznym stażom specjalistycznym w Polsce i za granicą. Staż w Oddziale Neurochirurgii, Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawski Uniwersytet Medyczny) dotyczył neuroonkologii, neurochirurgii dziecięcej, wodogłowia i leczenia kraniostenoz. Staż w Oddziale Neurochirurgii, Hospital Regional Universitario Carlos Haya (Uniwersytet w Maladze, Hiszpania) dotyczył neuroonkologii. Staż w Oddziale Neurochirurgii, Hospital Regional Docente de Trujillo (Trujillo, Peru) dotyczył neurotraumatologii i leczenia wodogłowia. Staż w Oddziale Neurochirurgii, New York Presbiterian Hospital / Weill Cornel Medical Center (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) dotyczył minimalnie inwazyjnych dostępów endoskopowych do podstawy czaszki oraz przeprowadzania operacji z wybudzeniem. Ukończył Polską Szkołę Neurochirurgii (PSN 2014-2017) oraz Europejski Kurs Specjalizacyjny (EANS Training Course 2017-2021). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2019 roku broniąc z wyróżnieniem rozprawę pt.: „Radiologiczne czynniki ryzyka progresji pourazowego krwawienia wewnątrzczaszkowego u chorych leczonych zachowawczo”. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz recenzentem. Jest członkiem Polskiego (PTNCh) i Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgii (EANS). Jest adiunktem i wykładowcą w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Staże zagraniczne
  • New York Presbiterian Hospital / Weill Cornel Medical Center, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 2022
  • Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Malaga, Hiszpania 20
  • Hospital Regional Docente de Trujillo, Peru 2012
Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwo Neurochirurgów
  • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych