BARLICKI WCZORAJ – HISTORIA SZPITALA

Historia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi sięga pierwszej połowy XX wieku. W latach dwudziestych ówczesnej niepodległej Polski podjęto próbę stworzenia nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej - Kas Chorych, które miały dać dostęp do służby zdrowia wszystkim grupom ludności. W roku 1927 Łódzka Kasa Chorych, w sytuacji chronicznego braku łóżek szpitalnych w mieście, podjęła decyzję o wzniesieniu dużego wielooddziałowego Szpitala Okręgowego Związku Kas Chorych. Budowę nowego gmachu Szpitala powierzono architektowi miejskiemu Łodzi – Wiesławowi Lisowskiemu. W dniu 01.09.1928 odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego, a wiosną 1930 r. gmach został oddany do użytku. Szpital wybudowano w 19 miesięcy. W dniu 01 kwietnia 1930 r. na uroczyste otwarcie Szpitala przybył Prezydent Ignacy Mościcki, który został ogłoszony patronem nowej lecznicy.

Zgodnie z projektem powstał trzypiętrowy monumentalny gmach o osiowej kompozycji, na planie w kształcie litery U, z szeroką fasadą od strony ulicy i dwoma bocznymi skrzydłami biegnącymi w głąb dziedzińca na nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ponad 1 hektara i 80 arów, położonej przy ul. Kopcińskiego. Na terenie Szpitala powstało 7 bardzo nowocześnie urządzonych jak na ówczesne czasy oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, laryngologiczny, neurologiczny i okulistyczny oraz tzw. oddział rozpoznawczy. W Szpitalu znalazły się (jedne z pierwszych w Polsce), aparaty do badania EKG, Aparaty Rentgenowskie i nowoczesny sprzęt do zabiegów operacyjnych. W latach 1934 -1939 Wielospecjalistyczny Szpital im. I. Mościckiego wraz z przychodniami stanowił największy obiekt spośród 19 Szpitali Ubezpieczalni Społecznej w Polsce, który miał 850 stacjonarnych łóżek szpitalnych. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, Szpital, podobnie jak inne placówki lecznictwa zamkniętego w Polsce, został dostosowany do warunków wojennych i potrzeb rannych żołnierzy oraz ludności cywilnej. Liczbę łóżek zwiększono do 1800. Wraz z wkroczeniem do Łodzi w dniu 8.09.1939 r. wojsk niemieckich Szpital został przejęty przez Wehrmacht oraz oddziały SS. Rozpoczęła się wówczas stopniowa ewakuacja rannych i chorych żołnierzy polskich. Wielu lekarzy - pracowników Szpitala im. Mościckiego, którzy zostali wcieleni do Polskiej Armii i walczyli na dwóch frontach w 1939 r., dostało się do niewoli sowieckiej, a potem straciło życie w Katyniu. Ich pamięć upamiętniają tablice przy wejściu do Szpitala.

W okresie działań wojennych i okupacji hitlerowskiej pracownicy Szpitala udzielali pomocy wszystkim potrzebującym, oficerom i żołnierzom polskim. Personel medyczny działając w konspiracji ratował pacjentów przed obozami jenieckimi, pomagał w ucieczkach, ukrywał w czasie ewakuacji rzeczywistą liczbę chorych, ich nazwiska, stopnie wojskowe. W następstwie konfiskaty mienia i likwidacji Ubezpieczalni Społecznej (1 kwietnia 1940 r.), szpital został przejęty przez niemiecką Krankenkasse. W czasie trwania okupacji hitlerowskiej usunięto wszystkich Polaków, w Szpitalu pracował jedynie personel narodowości niemieckiej, który udzielał świadczeń zdrowotnych Niemcom i wybranym grupom narodowościowym. 19 stycznia 1945 roku, po wyzwoleniu Łodzi, Szpital przejęły władze radzieckie. Dzięki decyzjom nowych władz w marcu 1945 r. rozpoczęto przekazywanie łóżek szpitalnych dla potrzeb klinicznych tworzącego się Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego. 27 sierpnia 1945 r. oficjalnie powołano Wydziały Medyczne: Lekarski, Stomatologiczny i Farmaceutyczny (w 1950 r. zostały wyłączone z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej), a szpital stał się podstawową bazą kliniczną wydziału lekarskiego. W tym samym roku w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej im. Norberta Barlickiego rozpoczęto czynności administracyjne, mające na celu zorganizowanie struktur akademickich. W lutym 1950 r. powołano do życia Państwowy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Łodzi - instytucję ujednoliconą organizacyjnie, administracyjnie i gospodarczo, w skład której wchodziły 4 oddziały, w tym Szpital Ubezpieczalni Społecznej im. Norberta Barlickiego. Taka organizacja utrzymała się do 1 stycznia 1955 r., kiedy to zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia w Łodzi Szpital Ubezpieczalni Społecznej im. Norberta Barlickiego przyjął nową formę i zaczął funkcjonować jako Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Akademii Medycznej w Łodzi - baza kliniczna, dydaktyczna i naukowa tejże Uczelni.

4 grudnia 1998 r. Zarządzeniem nr 7/98 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Akademii Medycznej w Łodzi przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego. Od tego momentu Szpital rozpoczął samodzielne prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. 27 lipca 2002 r. ustawą Sejm RP powstał Uniwersytet Medyczny w Łodzi (po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej). Nowopowstała Uczelnia Medyczna stała się organem założycielskim Szpitala, który otrzymał nową nazwę: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

BARLICKI DZIŚ i JUTRO – teraźniejszość i przyszłość

Szpital sprzed 2002 roku, a Szpital współczesny to całkowicie odmienne instytucje. Kiedy 3 stycznia 2002 r. stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi obejmował prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kuna, placówka była w złej kondycji finansowej. Szpital był wówczas zadłużony na około 23 mln zł wobec pracowników, dostawców oraz skarbu państwa. Nowa kadra zarządzająca w ciągu kilku lat poradziła sobie z zadłużeniem (bez wsparcia zewnętrznego). Dzięki zmianie organizacji pracy i sposobu zarządzania Szpitalem, w latach 2002-2006 dług placówki został w całości spłacony przez Szpital. Nieprzerwanie od 2007 r. roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi uzyskuje dodatni wynik finansowy. Na przestrzeni ostatnich 13 lat Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi stopniowo rozwijał swoją działalność, sukcesywnie rozbudowując bazę diagnostyczną i leczniczą tak, aby obecnie posiadać możliwość udzielania świadczeń na wysokim, europejskim poziomie. Oprócz leczenia chorych oraz prowadzenia licznych badań naukowych nad mechanizmami chorób i nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia, ten wielospecjalistyczny Szpital jest ośrodkiem nauczania dla studentów, lekarzy i innych zawodów medycznych. W jednostkach organizacyjnych działalności medycznej: Oddziałach Klinicznych, Zakładach, Poradniach udziela się specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w łącznej ilości ok. 490 tysięcy rocznie, co wskazuje na efektywne wykorzystanie możliwości tejże placówki. Aby zrealizować powyższe, w latach 2002-2005 wprowadzone zostały istotne zmiany mające na celu poprawę organizacji i finansów Szpitala.

Szpital uzyskał certyfikat ISO 9001-2000 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001:1996 (system zarządzania środowiskiem) w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych oraz Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, co oznacza spełnienie przez jednostkę wymogów zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. Jakość pracy Szpitala była przez lata potwierdzana także przez wysokie pozycje w rankingach czołowych gazet, tj. „Rzeczpospolita”. Począwszy od 2004 r. Szpital znajduje się wśród 10 najlepszych i bezpiecznych Szpitali w Polsce, a przez wszystkie lata od 2004 r. jest oceniany przez CMJ nieprzerwanie jako najlepszy Szpital Publiczny w województwie łódzkim. Wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pracy wykwalifikowanej kadry: zespołu lekarzy, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego i administracji.

Aby sprostać niemałym zapotrzebowaniom medycznym i kryteriom stawianym przez różne instytucje, Szpital poczynił wiele w kierunku rozwoju infrastruktury, przeprowadzenia informatyzacji, zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i remontów. W rozwój Szpitala w ostatnich 13 latach zainwestowano ponad 100 milionów złotych. Dla Szpitala najważniejsza jest szybka i dobra diagnostyka, dlatego pierwszymi inwestycjami w Szpitalu po 2002 r. były:

 • wybudowanie nowoczesnych laboratoriów do diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej,
 • wymiana całej aparatury rtg, zakup nowoczesnego 64 rzędowego tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego i angiografu,
 • odnowienie w całości pracowni USG i pracowni klasycznej radiologii,
 • wprowadzenie teleradiologii.

Równolegle z doposażeniem bazy sprzętowej prowadzono prace remontowe i modernizacyjne. Wyremontowano wszystkie oddziały kliniczne dostosowując je do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - do 2016 roku Szpital musi winien być dostosowany do wymogów unijnych. Dążymy do sprawnego przeprowadzenia inwestycji wyszczególnionych w programie dostosowawczym. Na przestrzeni 13 lat:

 • wybudowano nowoczesną i przestronną Stację Dializ;
 • wyremontowano, rozbudowano i wyposażono Odział Kliniczny Anestezjologii Intensywnej Terapii
 • przeprowadzono remont i przebudowę budynku poradni przyklinicznych
 • wybudowano centralną rejestrację poradni wraz z dobudową szybu windowego
 • przeprowadzono generalny remont oddziałów klinicznych
 • wybudowano Centralny Blok Operacyjny składający się z 9 sal operacyjnych oraz sali wybudzeń wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wyremontowano okulistyczny blok chirurgiczny
 • zwiększono powierzchnie Szpitala o ponad 1500 m 2 poprzez rozbudowę i przebudowę skrzydła północnego budynku głównego Szpitala docelowo na potrzeby Oddziałów Klinicznych: Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego; Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci; Chirurgii Szczękowo-Czaszkowo-Twarzowej i Onkologicznej, Neurologii, Gastroenterologi Ogolnej i Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oraz Zakładu Radiologii
 • uruchomiono nowoczesną Centralną Sterylizatornię wraz z pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji łóżek i wózków transportowych
 • rozbudowano Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
 • obecnie w przygotowaniu jest remont oddziału chirurgicznego - w maju 2014 roku Szpital przystąpił do konkursu ofert na wybór realizatora programu w zakresie prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych. Planowana na 2016 rok realizacja prac budowlano – remontowych będzie dotyczyła Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Powyższe działania mają na celu poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii (dot. przechowywania i przeszczepiania nerek).
 • w przygotowaniu jest także remont IP i utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Od wielu lat w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi prowadzone są działania w kierunku poprawy jakości świadczonych usług:

 • Szpital bezustannie podnosi jakość w zakresie leczenia bólu pooperacyjnego u swoich pacjentów. Wyrazem powyższego jest posiadanie od 2010 roku certyfikatu: „Szpital bez bólu”, który Jednostka utrzymała w kwietniu 2014 r. (data ważności: 09.04.2016 r.). Obecnie certyfikaty Polskiego Towarzystwa Badania Bólu posiada 145 szpitali i 32 oddziały szpitalne w kraju.
 • Szpital należy do elitarnego grona 144 szpitali z akredytacją – certyfikat akredytacyjny ważny do końca 2015 roku.
 • Od 2004 roku zostały wdrożone i certyfikowane systemy za zgodność z normami ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). W roku 2008 w szpitalu wdrożono i certyfikowano system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami BS OHSAS 18001. Wymienione certyfikaty ważne są do stycznia 2017 r.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych w Szpitalu im. Barlickiego są anonimowe opinie chorych o Szpitalu. Ponad 97 % chorych podaje, że nadal chce się leczyć w Szpitalu im. Barlickiego oraz, że rekomenduje go swoim bliskim i znajomym.

Szpital wykorzystuje środki pochodzące z dotacji ministerialnych i z funduszy unijnych.

Od 2004 r. zrealizowano następujące projekty unijne:

Tytuł projektu:

Zakup angiografu dla Zakładu Radiologii Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Okres realizacji:

25.10.2005-30.12.2005

Całkowita wartość projektu:

3 170 062,00 zł

Kwota dofinansowania:

2 377 546,50 zł

Źródło dofinansowania:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Opis projektu

Przedmiotem projektu był zakup angiografu, służącego do przeprowadzenia diagnostyki radiologicznej chorób układu krążenia oraz do wykonywania zabiegów nieinwazyjnego leczenia tych schorzeń, jak również do wykonywania ratujących życie zabiegów w przypadku poważnych urazów naczyniowych.

UWAGI

Projekt zakończony

Tytuł projektu:

Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ,Gm. M. Łódź,. pow. m. łódzki

Okres realizacji:

2005 r.

Całkowita wartość projektu:

802 355,99 zł

Kwota dofinansowania:

601.766,99 zł

Źródło dofinansowania:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup 5 sztuk specjalistycznej aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • Analizator hematologiczny
 • Analizator koagulacyjny
 • Analizator lekowrażliwości bakterii
 • Cytometr przepływowy

UWAGI

Projekt zakończony

Tytuł projektu:

Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt medyczny OKAiIT USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Okres realizacji:

styczeń 2007 – czerwiec 2012

Całkowita wartość projektu:

10 039 690,15 zł

Kwota dofinansowania:

8 500 000,00 zł

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet XII, Działanie 1.2

Opis projektu

W ramach projektu nabyto 204 sztuki specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii stanowiskowej, monitorowania stanu pacjenta, ratowania życia pacjentów, leczenia zabiegowego. Wykonano także prace budowlane i instalacyjne mające na celu powiększenie powierzchni oddziału anestezjologicznego. Realizacja projektu zapewniła: wysoką jakość leczenia dzięki skuteczniejszemu sprawowaniu opieki nad pacjentami w oparciu o wdrożony system stałego, scentralizowanego monitorowania stanu pacjentów, wysoką skuteczność prowadzonej farmakoterapii oraz podniesienie bezpieczeństwa pacjentów dzięki wdrożeniu systemu monitorowanej farmakoterapii celowanej, wysoką trafność diagnoz, ograniczenie liczby powikłań oraz racjonalizację kosztów.

UWAGI

Projekt zakończony

Tytuł projektu:

Informatyzacja i pacjent – wdrożenie innowacyjnych technik w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Okres realizacji:

sierpień 2010 – czerwiec 2012

Całkowita wartość projektu:

2 653 806,77 zł

Kwota dofinansowania:

2 017 642,20 zł

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Działanie IV.2 – E-usługi publiczne

Opis projektu

Rzeczowa realizacja projektu polegała na nabyciu i wdrożeniu systemu informatycznego zarządzania dokumentacją medyczną pacjentów i jej archiwizacji, a także nabyciu zestawów komputerowych (stacji roboczych) i oprogramowania. Realizacja projektu umożliwiła rejestrację pacjentów w trybie on-line, usprawnienie procesu świadczenia usług medycznych w oparciu o system informatyczny, automatyzację procesu zleceń, uporządkowanie obiegu i archiwizacji dokumentacji medycznej, podniesienie kompetencji personelu Szpitala w zakresie posługiwania się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi.

UWAGI

Projekt zakończony

W planach realizacja następnych projektów, uzależniona od podpisania umów o dofinansowanie:

Tytuł projektu:

Poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia niektórych typów nowotworów w USK nr 1 w Łodzi dzięki wdrożeniu nowatorskich metod diagnostycznych

Okres realizacji:

We wniosku aplikacyjnym zaplanowano 28 miesięcy
styczeń 2014 r. - kwiecień 2016 r.

Całkowita wartość projektu:

13 500 094 zł

Kwota dofinansowania:

10 800 075 zł

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny PL 07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014

Opis projektu

Zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, głowy i szyi przez działania informacyjno-edukacyjne oraz badania skriningowe.
Przewidziano 4 działania merytoryczne:

 1. nabycie i wprowadzenie do użytkowania nowoczesnego skanera MRI
 2. przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych
 3. przeprowadzenie badań pacjentów pod kątem wczesnego wykrywania nowotworów
 4. podniesienie kompetencji kadr szpitala w zakresie wykorzystania technik MRI.

UWAGI

Projekt pozytywie oceniony, obecnie znajduje się na liście rezerwowej

 

Tytuł projektu:

Dostosowanie bazy materiałowej Zakładu Rehabilitacji USK nr 1 w Łodzi do potrzeb osób starszych i niesamodzielnych

Okres realizacji:

We wniosku aplikacyjnym zaplanowano 16 miesięcy
grudzień 2013 r. – marzec 2016 r.

Całkowita wartość projektu:

4 899 658 zł

Kwota dofinansowania:

3 919 726 zł

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny PL 07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014

Opis projektu

Zapobieganie i zmniejszanie występowania ograniczeń sprawności osób starszych poprzez realizację pilotażowego programu rehabilitacji geriatrycznej.

Uwagi

Projekt pozytywie oceniony, obecnie znajduje się na liście rezerwowej

Szpital im. N. Barlickiego prowadzi również liczne badania naukowe nad mechanizmami chorób i nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia, zaś prace kadry medycznej zatrudnionej w Szpitalu są często publikowane w amerykańskich i europejskich czasopismach medycznych, a kilku lekarzy znajduje się w gronie 100 najczęściej cytowanych naukowców - lekarzy pochodzących z Polski. Wyjątkowe osiągnięcia medyczne Szpitala znane są nie tylko w regionie, ale i w kraju. Tu należy wspomnieć o realizowanych w Szpitalu wysokospecjalistycznych procedurach, w szczególności:

 • z zakresu neurochirurgii - stymulację głęboką mózgu, diagnostykę wideometryczną, operacyjne leczenie padaczki i innych chorób neurologicznych, diagnostyka i leczenie operacyjne nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego
 • z zakresu neurologii – diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego, diagnostyka i leczenie bólów głowy, leczenie udarów mózgu
 • z zakresu pulmonologii – pulmonologia interwencyjna i onkologiczna
 • z zakresu alergologii – diagnostyka alergologiczna, leczenie ciężkiej astmy, leczenie niedoborów odporności, odczulanie na jad owadów błonkoskrzydłych, alergie na leki
 • z zakresu laryngologii - diagnostyka i leczenia guzów łagodnych i złośliwych w obrębie głowy i szyi, leczenie chirurgiczne zaburzeń słuchu -wszczepianie implantów ślimakowych, nowoczesna diagnostyka foniatryczna gardła i krtani, kompleksowa diagnostyka polismonograficzna
 • z zakresu gastrologii – procedury gastrologiczne i endoskopowe (endoskopowe zabiegi ablacji przełyku Barretta met HALO, badania endoskopowe jelita cienkiego, endosonografia z biopsją trzustki, mukozektomia endoskopowa, opaskowanie żylaków przełyku)
 • z zakresu okulistyki – leczenie choroby zezowej zachowawcze i operacyjne, operacyjne leczenie jaskry i zaćmy, leczenie AMD, leczenie operacyjne urazów gałki ocznej
 • z zakresu chirurgii ogólnej i transplantacyjnej - chirurgia narządów jamy brzusznej, chirurgiczne leczenie przepuklin, chirurgiczne leczenie chorób wątroby i trzustki, program przeszczepiania nerek, chirurgiczne leczenie otyłości, chirurgia tarczycy i przytarczyc
 • z zakresu chirurgii plastycznej - zabiegi chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej, w tym unikatowe zabiegi operacyjne u mężczyzn z ginekomastią, operacyjne rekonstrukcje zniekształceń wrodzonych, pourazowych i pochorobowych
 • z zakresu chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej – leczenie urazów twarzowej części czaszki, w tym rekonstrukcje pourazowe w obszarze twarzoczaszki i jamy ustnej, operacyjne leczenie wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, diagnostyka i leczenie zmian nowotworowych w obrębie twarzoczaszki
 • z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – wysoka jakość leczenia dzięki wdrożonemu systemowi stałego i scentralizowanego monitorowania stanu pacjentów i prowadzonej terapii, kompleksowe leczenie ciężkiej sepsy

Efektem nowoczesnych metod leczenia i prowadzonych badań naukowych są liczne publikacje pracowników Szpitala w najbardziej renomowanych czasopismach medycznych na świecie, w tym między innymi: „Nature”, „New England Journal of Medicine’’i „Lancet”.

E pracowników S najbardziej renomowanych czasopism

Pragniemy by nasz Szpital był profesjonalny, nowoczesny, bezpieczny, przyjazny dla pacjentów, studentów, pracowników, by pozostawał liderem wśród ponad 700 placówek publicznych w kraju.

W tym zakresie Szpital planuje dalsze inwestycje, występując o ich dofinansowanie, także ze środków Unii Europejskiej. Możemy już dziś z dumą powiedzieć, że stworzyliśmy supernowoczesny Szpital, który cieszy się renomą i uznaniem nie tylko w województwie, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

PARTNERZY: