Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej *
Czas obowiązywania – od 1.12.2011 r. do odwołania

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U z 2010 r. nr 252, poz. 1697)

Art. 26 - Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – katalog podmiotów uprawnionych do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej

Art. 27 i 28 - Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – zasady udostępniania dokumentacji medycznej

dokumentacja jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

rozpatrywanie wniosków o udostępnienie dokumentacji – do 10 dni roboczych, w przypadku wniosków składanych przez sąd i prokuraturę, policję, organy rentowe – bez zbędnej zwłoki

Kancelaria Szpitala:

  1. realizacja indywidualnych wniosków pacjentów /ich przedstawicieli/ osób upoważnionych
  2. przez pacjenta – dotyczy hospitalizacji
  3. realizacja wniosków składanych do jednostki przez sądy, prokuraturę, zakłady ubezpieczeń, organy rentowe i inne podmioty określone w art. 26 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dotyczy całości dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej generowanej w jednostce

Centralna Rejestracja - stanowisko „O”

  1. realizacja indywidualnych wniosków pacjentów/ich przedstawicieli/ osób upoważnionych przez pacjenta – dotyczy dokumentacji z leczenia w poradniach specjalistycznych i POZ


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zmianami)

WYCIĄG

Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Art. 27. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Art. 28. 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

4. Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Szpital „bez barier”

Niepełnosprawni pacjenci oraz pracownicy mogą liczyć na infrastrukturę, która uwzględnia szczególne 
potrzeby niepełnosprawnych. Wszystkie budynki Szpitala są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejki oczekujących - NFZ

PARTNERZY: