2019-11-06 

Samodzielnego   Publiczny   Zakład Opieki   Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta
Barlickiego     Uniwersytetu   Medycznego   w   Łodzi

realizuje projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,   Oś Priorytetowa nr 2   „E administracja  i  otwarty rząd”,
Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

  Informacja o Projekcie  

opublikowano: 2019-11-19 09:31        
zmodyfikowano: 2019-11-19 11:51        

PARTNERZY: