Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska

PIELĘGNIAREK ODZIAŁOWYCH:

                                                        - Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

                                                        - Izby Przyjęć

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 ze zm.) tj.:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
  3. opisany przebieg pracy zawodowej,
  4. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 26.04.2018 r. w zamkniętych kopertach, pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

– Dział Kadr i Płac, budynek Administracji, I piętro, pokój 103

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …….

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. Miejsce rozpatrzenia kandydatur – budynek Poradni, 3 piętro, sala 307

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji, budynek Szpitala parter, pokój nr 14.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac mgr Danuta Ossendowska nr tel. (42) 67 76 830

PARTNERZY: