Łódź 25.05.2016r

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146, ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, występującego pod roboczą nazwą „Realizacja programu zdrowotnego mającego wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym, szczególnie osób powyżej 50 roku życia, poprzez poprawę wykrywalności raka jelita grubego przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pliki do Pobrania:

PARTNERZY: