Informacja w sprawie rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 173 poz. 1419 ze zm.), listą Ministra Zdrowia uprawnionych jednostek szkolących w dziadzienie fizjoterapii, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ogłasza nabór na szkolenie specjalizacyjne.
Do szkolenia może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w par. 12 i 13 w/w rozporządzenia oraz złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Ilość miejsc: 6
Czas trwania specjalizacji:

 • dla mgr fizjoterapii, mgr fizjoterapii ruchowej - 4 lata
 • magistrów posiadających specjalizację I stopnia w rehabilitacji ruchowej - 2 lata.

Szkolenia w ramach modułu nauczania odbywać się będą w soboty z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu od jednej osoby wynosi:

 • mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji: 1000/rok
 • posiadający specjalizację I stopnia w rehabilitacji ruchowej: 1000/rok

WNIOSKI o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do dnia 24 czerwca 2015 r. na adres:

Zakład Rehabilitacji
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
Ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź 
z dopiskiem Specjalizacja-fizjoterapia

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora USK nr 1, która oceni wnioski pod względem formalnym i ustali listę osób, które uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę przewidzianych miejsc specjalizacyjnych, komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie konkursowe, prowadzone jest zgodnie z postanowieniami powołanego rozporządzenia oraz Regulaminu Specjalizacji w Dziedzinie Fizjoterapii, obowiązującego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje następujące elementy:

 • motywacja kandydata;
 • dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy);
 • dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże, inne szkolenia) w szczególności związane tematycznie przedmiotem specjalizacji;
 • znajomość języków obcych.

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzone 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 (sala wykładowa – Stacja dializ), w przypadku większej ilości wniosków niż miejsc szkoleniowych, postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone tego samego dnia.

Do specjalizacji może przystąpić osoba, która;

 • Posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów: rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia lub specjalizację I stopnia zakresie Rehabilitacji ruchowej, oraz:
  • złożyła do Zakładu Rehabilitacji wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 173 poz. 1419 ze zm.) wraz z:
  • poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej, a także odpowiednio dyplomem I stopnia specjalizacji;
  • dokumentem stwierdzającym wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.
 • Złożyła (w przypadku osób ubiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w par. 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 173 poz. 1419 ze zm.) do Zakładu Rehabilitacji wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia wraz z:
  • poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje (w tym opinię konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie właściwej dla specjalizacji i opinię towarzystwa naukowego),
  • dokumentem potwierdzającym wykonywanie przez co najmniej trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii,
  • zgodą Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  • Została zakwalifikowana do odbywania specjalizacji w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin naboru wniosków do 24.06.2015 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia specjalizacji lipiec 2015 r.

Dane kontaktowe: Marcin Szczepanik tel. 42 67-76-691

Do pobrania:

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (plik .DOC)

PARTNERZY: